Εργοστάσιο παραγωγής αμύλου και γλυκόζης της Tate & Lyle στη Θεσσαλονίκη (πρώην ΒΙΑΜΥΛ) : Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος απο φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρου του εργοστασίου.

Πρόκειται για ενα μονόροφο κτίριο κάτοψης 489 τ.μ. το οποίο συντίθεται απο τα εξής τρία στατικώς ανεξάρτητα τμήματα:

1ο τμήμα: Δωμάτια γεννητριών, μετασχηματιστών και συμπιεστή
2ο τμήμα: Δωμάτιο πινάκων ελέγχου
3ο τμήμα: Δωμάτιο Καυστήρα

Τα δύο πρώτα μπορούν να χαρακτηριστούν σαν συμβατικά δομήματα οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ το τρίτο φέρει περιμετρικά ολόσωμα τοιχία ύψους ανωδομής περίπου 10 μέτρων, και επικάλυψη απο θερμομονωτικά φύλλα, η μεταλλική διαδοκίδωση των οποίων φέρει την καμινάδα με τους αγωγούς της, καθώς και ενα διάδρομο επίσκεψης. Εσωτερικά στο δωμάτιο προβλέπονται δύο μεταλλικά ικριώματα για την έδραση του Απαερωτή και του Οικονομιστή, ενώ ο ίδιος ο καυστήρας στηρίζεται άμεσα στη βάση του.
Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος στην βιομηχανία Tate & Lyle (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα