Μελέτη θεμελίωσης και έλεγχος μελέτης ανωδομής Flare -Ελληνικά Πετρέλαια
ΕΛΠΕ: Πύργος Flare - Μελέτη θεμελίωσης και έλεγχος στατικής μελέτης ανωδομής

Δικτυωτός πύργος ύψους περίπου 90 μέτρων που αποτελεί το Flare του διυλιστιρίου των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
 - Έλεγχος στατικής μελέτης της μεταλλικής ανωδομής για λογαριασμό των ΕΛΠΕ (Η μελέτη και η κατασκευή της ανωδομής
         έγινε απο την εταιρία GBA Flare systems)
 - Υπολογισμός και σχεδιασμός της θεμελίωσης.

Θεμελίωση
Η θεμελίωση αποτελείται απο 3 πασσάλους σε τριγωνική διάταξη επι των οποίων θεμελιώνεται ο πύργος και έναν κεντρικό πάσσαλο
στον οποίο θεμελιώνεται το εσωτερικό καζάνι και ο σωλήνας που "τρέχει" στο κέντρο του πύργου.
Οι πάσσαλοι έχουν 1.8 μέτρα διάμετρο και 17 μέτρα βάθος.

Λόγω του οτι η μελέτη της ανωδομής είχε θεωρήσει τον πύργο πακτωμένο στη βάση του, η θεμελίωση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει
επαρκή δυσκαμψία ωστε να ισχύει η παραπάνω παραδοχή, και να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση ανωδομής-θεμελίωσης.
Η μοντελοποίηση των πασσάλων στη θέση της αγκύρωσης έγινε με χωρικά πεπερσαμένα στοιχεία, ενώ τα ελάσματα της έδρασης της ανωδομής
μοντελοποιήθηκαν με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία με συνθήκες μονόπλευρης επαφής. Τα  προεντεταμένα αγκύρια εισάγονται ώς
γραμμικά στοιχεία (ράβδοι) που λειτουργούν μόνο σε εφελκυσμό και μεταφέρουν την δύναμη απο τα ελάσματα της ανωδομής
απευθείας στις πλάκες αγκύρωσης που είναι ενσωματωμένες (επίσης με μονόπλευρη επαφή) στο σώμα του πασσάλου.

Για την ανάλυση του συστήματος δημιουργήθηκαν αναλυτικά μοντέλα χωρικών πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα
Strand7.  
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα