Η συμμετοχή μας στο Ερευνητικό πρόγραμμα, αφορούσε στην παραμετρική ανάλυση και βελτιστοποίηση του πύργου, για φορτία ανέμου (extreme wind), και σεισμικά φορτία.

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ενα αναλυτικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που προσομοιώνει όλες τις λεπτομέρειες του πύργου (φλάντζες σύνδεσης, προεντεταμένοι κοχλίες, πόρτα στην βάση, διάταξη αγκύρωσης, θεμελίωση)  με όλες τις συνθήκες μή γραμμικότητας (γεωμετρική, μή γραμμικότητα υλικού, μονόπλευρη επαφή με τριβή)

Απο την ομάδα μας έγινε παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης του είδους των ενισχύσεων στη θέση της πόρτας στην συμπεριφορά της έναντι λυγισμού, καθώς και συγκριτική ανάλυση των τριών μεθόδων υπολογισμού του Ευρωκώδικα 3.1.6 οσον αφορά στον λυγισμό του κελύφους του πύργου, καθώς και της επίδρασης της ύπαρξης ή μή οριζόντιων ενισχύσεων του κελύφους στην απόκρισή του έναντι λυγισμού.

Αρθρα και παρουσιάσεις απο την δική μας συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα
Ερευνητικό πρόγραμμα HISTWIΝ    (High strength steel tower for wind turbines)
Η δική μας συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα