Συγκρότημα τεσσάρων κατοικιών στην Ιερισσό Χαλκιδικής και τριών κατοικιών στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.  Οι φορείς της ανωδομής αποτελούνται εξ ολοκλήρου από μεταλλικές διατομές.  Οι τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από θερμομονωτικά panels στο κέντρο και αμφίπλευρη επένδυση ελαφρά οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Μεταλλικές κατοικίες στην Ιερισσό                                            Αρχιτέκτονες:  Ι. Αντωνιάδης,  Δ. Κονταξάκης
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα