Μεταλλική βιομηχανική αποθήκη                      
Mεταλλική αποθήκη της Εταιρείας "Ι. Κωνσταντινίδης και Σια Ε.Ε.", στην περιοχή της Σίνδου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεοχωρούδας. Το κτίριο είναι μονώροφο, κάτοψης 30 x 35 μ., το δε ύψος της δίρριχτης επικάλυψής του κυμαίνεται από 5,63 ÷ 7,13m.

Ο φορέας της ανωδομής συντίθεται από επτά τυπικά τρίστυλα πλαίσια ανά 5,70 ÷ 5,75m, συνδεδεμένα μεταξύ τους κατά τη διαμήκη διεύθυνση με δοκούς στέψης. Όλοι οι κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων διαμορφώνονται ως πλήρεις κοχλιωτές συνδέσεις με δυνατότητα ανάληψης ροπών.

Τα βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος καταλήγουν στις θεμελιολωρίδες, σε βάθος 1,30m από το δάπεδο, οι οποίες, μαζί με τις εγκάρσιες συνδετήριες δοκούς, συγκροτούν τη σχάρα της θεμελίωσης.

Τα θερμομονωτικά panels της επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης φέρονται επί διαμήκων τεγίδων και μηκίδων ύψους 120mm, με στατική λειτουργία συνεχών δοκών δύο κατά κανόνα ανοιγμάτων. Οι μηκίδες στις μετώπες κοχλιώνονται, πέραν των υποστυλωμάτων των πλαισίων και σε ενδιάμεσους ορθοστάτες, έξη σε κάθε πλευρά, οι οποίοι στηρίζονται αμφιέρειστα,  με αρθρώσεις στα βάθρα του πόδα και κυλίσεις στα ζυγώματα. Οι τρεις είσοδοι του κτιρίου και τα παράθυρα της πρόσοψης μορφώνονται με τη βοήθεια πρόσθετων ορθοστατών και μηκίδων, χωρίς να επηρεάζουν τους κύριους φορείς.

Η όλη τυποποίηση της κατασκευής διακόπτεται από τη λωρίδα των γραφείων και αποθηκών μεταξύ της μετώπης της πρόσοψης και του επόμενου πλαισίου. Για να αποφευχθούν πρόσθετοι εσωτερικοί ορθοστάτες, προβλέπεται η ζεύξη των υποστυλωμάτων του πλαισίου με δοκούς στο ύψος της επικάλυψης των αιθουσών, ενώ ανάλογες δοκοί κοχλιώνονται κατά μήκος της μετώπης, επί των υποστυλωμάτων των και ορθοστατών. Η διαδοκίδωση του επιστεγάσματος συμπληρώνεται  από τις εγκάρσιες αμφιαρθωτές δοκούς και τα panels της οροφής.
Το δάπεδο της αποθήκης είναι συμβατικό, δηλαδή από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,20m, με υπόβαση συμπιεσμένου αμμοχάλικου και πλέγμα αρμών σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 10,50m.

Για τον υπολογισμό του, αναπτύχθηκε μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα
Strand7 για όλα τα στοιχεία της κατασκευής (πλαίσια, θεμελίωση), με πλήρη αποτύπωση όλων των κατασκευαστικών λεπτομερειών στις θέσεις των κόμβων, με συνθήκες μονόπλευρης επαφής.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα