Το κτίσμα του πρώην Λιμεναρχείου κατασκευάστηκε το 1938. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο γραφείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (δομικό σύστημα πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων και μεμονωμένων πεδίλων), αποτελούμενο από δύο τμήματα διαχωρισμένα με αρμό, με βατό δώμα και τοιχοποιίες πλήρωσης.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε αναλυτική εργαστηριακή και επί τόπου έρευνα, κατά τα πρότυπα του KAN.ΕΠΕ. (Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους ανιχνεύσεις οπλισμών κ.λ.π, καθώς και διακρίβωση  της θεμελίωσης με διερευνητικές τομές.)

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία,  πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου  σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τους ισχύοντες Ευρωκώδικες.
Έλεγχος στατικής επάρκειας παλιού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχιτέκτονας: Δημήτριος Ραϊδης
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα