Κατοικίες στην Επανωμή                                            Αρχιτέκτονες: Δημήτριος Ραϊδης, Ισίδωρος Σέμψης
Δύο κατοικίες οπλισμένου σκυροδέματος με υπόγειο ισόγειο και  όροφο, στον Δήμο Επανωμής. Η οροφή του ορόφου διαμορφώνεται από κεκλιμένες πλάκες και δοκούς που ακολουθούν την κλίση της στέγης, και από ένα μικρό τμήμα δώματος οριζόντιο, που κατασκευάζεται χαμηλότερα. Η θεμελίωση αποτελείται από εσχάρα πεδιλοδοκών.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα