Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Δυτικής Θεσσαλονίκης

Εξωτερικές κλίμακες [S1] - [S3] - [S5]

Το ικρίωμα που στηρίζει τους βαθμιδοφόρους κατασκευάζεται απο μεταλλικές κοιλοδοκούς και εξυπηρετεί έξι ορόφους στις [S1] - [S3] και πέντε στην [S5], εδράζεται δέ σε τέσσερα βάθρα με αγκύρια.
Τα ζυγώματα τις θέσεις των πλατύσκαλων διαμορφώνουν πλαίσια στις δύο διευθύνσεις χωρίς δικτυώσεις
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Εξωτερικές κλίμακες
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα